خواص الایات قرآن اگر ایمان دارید که قرآن یک معجره است و اگر قبول دارید که تا دتیا دنیاست این معجزه بی همتا معجزه گر است واین معجزه گر یادگار راستگو ترین ابنای بشر می باشد وسینه مبارکش مالامال دانش آشکار ونهان بوده است پس همراه هم هستیم http://khavasayat.mihanblog.com 2020-09-28T14:25:43+01:00 text/html 2017-04-13T17:23:54+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده برآورده شدن حاجات http://khavasayat.mihanblog.com/post/803 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">برآورده شدن حاجات<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font color="#c2d69b" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18px;">بقیه را در کانال مطالعه فرمایید</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size: 13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B"><a href="mailto:khavas.ayat@gmail.com"><span dir="LTR">khavas.ayat@gmail.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><a href="https://t.me/khavaseayat"><span dir="LTR">https://t.me/khavaseayat</span></a><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2017-04-13T17:16:43+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده فضیلت سوره تكاثر http://khavasayat.mihanblog.com/post/802 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر كس سوره تكاثر را در هنگام خواب با نیت صادق قرائت نماید 70 هزار حسنه به او داده می شود و 70 هزار گناه از او پاك می شود و 70 هزار درجه به او عطا می شود. قرائت كننده این سوره می تواند از خانواده ، همسایه و دوستانش شفاعت كند و خداوند سختی های برخورد با فرشتگان نكیر و منكر را برای او هموار می سازد. الدرالمنثور، ج6، ص386 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size: 13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B"><a href="mailto:khavas.ayat@gmail.com"><span dir="LTR">khavas.ayat@gmail.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><a href="https://t.me/khavaseayat"><span dir="LTR">https://t.me/khavaseayat</span></a></span> text/html 2017-04-13T17:11:07+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده #فرائت_سوره_تكاثر http://khavasayat.mihanblog.com/post/801 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">#فرائت_سوره_تكاثر #باران<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شدهك هر كه سوره تكاثر را قرائت نماید خداوند درباره نعمت هایی كه در دنیا به او داده است از او حسابرسی نكند وهر كه هنگام باریدن باران آن را بخواند و وقتی آن را به پایان برد خداوند گناهانش را می آمرزد. تفسیرالبرهان، ج5، ص743 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size: 13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B"><a href="mailto:khavas.ayat@gmail.com"><span dir="LTR">khavas.ayat@gmail.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><a href="https://t.me/khavaseayat"><span dir="LTR">https://t.me/khavaseayat</span></a><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">&nbsp;</span></p> text/html 2017-04-13T17:06:32+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده #ثواب_صد #شهید http://khavasayat.mihanblog.com/post/800 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كس سوره تكاثر را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند خداوند برای او اجر و ثواب صد شهید را بنویسد و هر كه ان را در نماز مستحبی بخواند برای او ثواب 50 شهید نوشته می شود و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان به همراه او نماز می گزارند. ثواب الاعمال، ص125 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size: 13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B"><a href="mailto:khavas.ayat@gmail.com"><span dir="LTR">khavas.ayat@gmail.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><a href="https://t.me/khavaseayat"><span dir="LTR">https://t.me/khavaseayat</span></a></span> text/html 2017-04-13T16:57:47+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده #فضیلت سوره #تكاثر http://khavasayat.mihanblog.com/post/798 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند قرائت سوره تكاثر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">برابر با 1000 آیه قرآن می باشد. کنزالعمال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size: 13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B"><a href="mailto:khavas.ayat@gmail.com"><span dir="LTR">khavas.ayat@gmail.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW2Oh3bKPF6XOQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><a href="https://t.me/khavaseayat"><span dir="LTR">https://t.me/khavaseayat</span></a></span> text/html 2017-04-13T16:51:54+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده فضیلت سوره تكاثر http://khavasayat.mihanblog.com/post/797 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">در فضیلت این سوره به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است كه&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%;">سوره تكاثر</span>&nbsp;درباره حقانیت عذاب قبر نازل شده است. الدرالمنثور، ج6، ص387<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size: 13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B"><a href="mailto:khavas.ayat@gmail.com"><span dir="LTR">khavas.ayat@gmail.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW2Oh3bKPF6XOQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><a href="https://t.me/khavaseayat"><span dir="LTR">https://t.me/khavaseayat</span></a></span> text/html 2017-04-06T17:59:26+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده فضیلت سوره عادیات http://khavasayat.mihanblog.com/post/796 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">امام صادق علیه السلام در زیارت امیرالمومنین می فرمایند: «السلام علیك یا من نزلت فی فضله سوره العادیات». اقبال الاعمال، ج3، ص132 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-06T17:54:33+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده فضیلت سوره عادیات http://khavasayat.mihanblog.com/post/795 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">در فضیلت سوره عادیات همین بس كه در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده است و خداوند در آن به پیروزی ایشان در جنگ خبر داده بود. الخرائج و الحرائج، ج1، ص168<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">https://t.me/khavaseayat</span> text/html 2017-04-06T17:49:59+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده قرائت سوره عادیات http://khavasayat.mihanblog.com/post/794 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است ثواب قرائت سوره عادیات، برابر ثواب قرائت نصف قران است. الدرالمنثور، ج6، ص383<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-06T17:46:31+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده فضیلت سوره عادیات100 http://khavasayat.mihanblog.com/post/793 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است هر كس سوره عادیات را بخواند و همواره بر قرائت آن مداومت ورزد در روز قیامت با امیرالمؤمنین&nbsp; علیه السلام محشور می گردد و از دوستان و همراهان او خواهد بود. ثواب الاعمال، ص125<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-06T17:40:49+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده فضیلت سوره عادیات100 http://khavasayat.mihanblog.com/post/792 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر كس سوره عادیات را قرائت نماید اجر و پاداشی ده برابر كسانی كه در ایام حج در مزدلفه بیتوته كرده اند نصیب او خواهد شد. مجمع البیان، ج10، ص421</span> <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p></span></div> text/html 2017-04-03T20:01:24+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده برای لرزش بدن http://khavasayat.mihanblog.com/post/791 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">امام صادق علیه السلام فرموده اند: اگر سوره زلزال99 بر ظرف جدیدی نوشته شود و بیماری كه لرزش دارد به آن بنگرد به اذن خدا تا سه روز دیگر بهبود می یابد. تفسیرالبرهان، ج5، ص725&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">&nbsp;</span></p> text/html 2017-04-03T19:58:13+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده در امان بودن http://khavasayat.mihanblog.com/post/790 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">در امان بودن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر كس سوره زلزال را بنویسد و با خود همراه داشته باشد یا آن را قرائت نماید&nbsp; و بعد بر شخصی كه از او می ترسد وارد شود از آنچه می ترسد در امان خواهد بود... تفسیرالبرهان، ج5، ص725&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-03T19:50:31+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده راه رسوا كرده دزد http://khavasayat.mihanblog.com/post/789 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><a href="https://t.me/khavaseayat" target="_blank" title="ادامه ی مطلب در کانال تلگرام">ادامه ی مطلب در کانال &nbsp;تلگرام</a><font color="#c2d69b" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18px;">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-03T19:45:04+01:00 khavasayat.mihanblog.com کریم زاده برای دیدن امورات عجیب در خواب http://khavasayat.mihanblog.com/post/788 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">هنگامی كه خواستی در خواب امورات عجیب یا حاجت و خواسته ای را كه داری ببینی كه چه می شود، هنگامی كه سرت را در هنگام خواب روی بالش گذاشتی، سوره زلزال را 7 مرتبه قرائت كن. پس از این كار بگو: «یا ملائكة ربّی بحق هذه السورة و من انزلها و من نزلت علیه و بحق اسماء الله علیكم و آیاته الكافة كلّها الّا ما اخْبِر تُمونی فی لیلتی هذه كذا و كذا.» یعنی در این جا ذكر حاجت می كنی كه در خواب نشان دهند كه چه خواهد شد. پس به اذن خداوند به تو پس از دو شب یا 5 شب در عالم رویا آنچه را كه باید نشان بدهند می دهند. همه این موارد را باید در حالی كه طاهر و پاكیزه و با وضو هستی انجام دهی. کشکول، افشاری ارومیه ای، ص10<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">khavas.ayat@gmail.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.5pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Tahoma; color:#C2D69B"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">www.khavasayat.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/joinchat/AAAAAEEwKW1xLx47i70wZQ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B">https://t.me/khavaseayat</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;color:#C2D69B"><o:p></o:p></span></p>